ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ. 2554-2555

 

ในช่วง พ.ศ. 2554 – 2555 ได้มีประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น ได้แก่ อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย

001

 

อุทกภัย พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดเหตุการณ์ อุทกภัยครั้งใหญ่ ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศโดยอุทกภัยที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นระยะเวลานาน มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 65 จังหวัด 684 อำเภอ 4,920 ตำบล 43,636 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 813 ราย โดยสาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากที่สุด คือ จมน้ำ รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้าดูด และสูญหายพื้นที่การเกษตรเสียหาย รวมทั้งประเทศกว่า 12.75 ล้านไร่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายมากกว่า 9,895 แห่ง และธนาคารโลกได้ประมาณการความเสียหายมากถึง 1.426 ล้านล้านบาท โดยแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ ควรมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบนิเวศต้นน้ำ พัฒนาระบบคาดการณ์และสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือการจัดการน้ำให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำ จัดระเบียบการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมีความรุนแรง ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) อยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และสถานการณ์ได้คลี่คลายลงในเดือนเมษายน โดยแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการปัญหา บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้

การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย

โดยมีทั้งการลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยและการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ โดยใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่าน นอกจากนี้ยังมีการลักลอบค้าพืชป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งพบว่า มีทั้งการลักลอบตัดและค้าไม้เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ไม้สัก ไม้พะยูงเป็นต้น และการลักลอบค้าพืชพรรณและของป่าผิดกฎหมายเพื่อใช้สอย ประดับตกแต่งและนำไปปลูก เช่น กล้วยไม้ป่า กฤษณา เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะได้แก่ การพัฒนาด้านข้อมูลอย่างเป็นระบบและบูรณาการ สร้างทัศนคติและค่านิยมในการอนุรักษ์ให้กับประชาชน ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย ทั้งเพิ่มโทษผู้ลักลอบและเพิ่มมาตรการบังคับด้านผู้ซื้อ และสนับสนุนการดำเนินงานของท้องที่ให้มีประสิทธิภาพ

 
ดาวน์โหลด 

1112